Avfallshåndtering Sandnes gravlund

Gravferdsmyndigheten informerer om håndtering av avfall på Sandnes gravlund

Sandnes gravlund

Sandnes gravlund ble første gang tatt i bruk i 1941 og er hovedgravlunden i Sør-Varanger kommune. I 2018 ble gravlunden rehabilitert og oppgradert. Gravlunden betraktes nå som et parkområde der man kan minnes sine kjære. På gravlunden skal det være ro og verdighet, der det skal være rom for en stille stund, sorg, ettertanke og rekreasjon.

 

Dette er en naturgravlund der vegetasjonen består av lyng og naturlig stedegen vegetasjon. Det er viktig at den naturlige vegetasjonen får ro slik at det kan gro til, der det er nødvendig. Det betyr at andre plantearter ikke skal innføres på denne gravlunden. Prosessen med revegetering tar lang tid, og det er viktig at all naturlig vegetasjon på denne gravlunden får ro.

 

Besøkende skal så langt det lar seg gjøre ferdes gående, på opparbeidede gangveier. Det er ikke tillatt med kjøretøy inne på gravlunden. All parkering skal foregå på anviste plasser utenfor gjerdet.

 

Gravferdsforskriften § 9.Adferd på gravplass

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

 

Stell av grav og beplantning

Foran gravminnet er det mulighet for beplantning i høyde med bakken omkring. Plantefeltet skal være innenfor gravminnets bredde, maks 60 cm bredt. Plantefeltet kan være maks 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Plantene kan ikke overstige gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Gravferdsmyndigheten har ansvar for vegetasjon ut over det tilmålte plantefeltet. Det er ikke tillat å så gressfrø, plante noen form for busker eller trær på gravlunden.

 

Håndtering av avfall

Biologisk nedbrytbart avfall som rester av jord, planterester, kvister etc. kan legges i merket beholder ved parkeringsplassen. 

Øvrig avfall kan legges i merket beholder ved parkeringsplassen.

 

Med hensyn til miljø, oppfordres besøkende til å ta med alt avfall hjem for best mulig sortering.

 

Takk for at du bidrar til godt miljø på gravlunden.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester