Driftsbudsjett og investeringsplan

15.11.18


 1.      Kommentarer

 

Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 30. oktober 2018 driftsbudsjett 2019 og investeringsplan for 2019-2022.

Dokumentet kan leses i sin helhet her.

 

Drift:

Det totale driftsbudsjettet for 2019 er på kr 7 624 367,- Det er en økning på kr 304 380,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2019 fra Sør-Varanger kommune på kr 5 162 000,- som er kr 292 036,- mindre enn fjorårets opprinnelige budsjett som var på kr 5 454 036,-  Overføringa fra Sør-Varanger kommune til menighetsrådet ble i desember vedtatt til kr 5 000 000,- men endte på kr 4 750 000,- etter kommunens omstillingsvedtak den 14. februar 2018. De endrede økonomiske forutsetningene førte til at menighetsrådet våren 2018 satte i gang et omstillingsarbeid med varige og midlertidige tiltak for å skape økonomisk balanse.

 

Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der lovpålagte oppgaver blir ivaretatt og kan gjennomføres. Nedskjæringer etter omstillingen 2018 er lagt inn, og det samme er prisøkninger.

 

Omstillingsarbeidet som har vært gjort i menigheten har hatt som mål å vurdere alle mulige endringer i driften som kunne ført til innsparinger og samtidig ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene. Det har vært tatt utgangspunkt i en vurdering av hva som prioriteres, hva som bør prioriteres og hva som kan prioriteres. Menighetsrådet vedtok å gjøre endringer på hele gudstjenesterulleringen. Dette førte til nedbemanning på 25 prosent stilling. Menighetsrådet vedtok også en rekke andre innsparingstiltak basert på vurderingen kan, bør, , og det ble blant annet vedtatt kutt på gressklipping og snørydding. I det fremlagte budsjettforslaget vil gressklipping, snørydding og belysning på gravlunder kunne gjennomføres som normalt i 2019.

 

Sør-Varanger menighetsråd stiller seg også i år åpen for å utføre andre velferdsoppdrag på vegne av kommunen som et bidrag til den kommunale omstillingen.

 

 

 

 

Investering:

Med investeringsmidlene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene på både kirkebygg og gravlunder begynner å bli synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene til ferdigstillelse.

 

Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av gravlundene. I tilstandsrapportene framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og gravlunder, og også behov for utvidelser av gravlunder.

 

Sør-Varanger menighetsråd planlegger investeringer i 2019 på til sammen kr 6 055 000,- Menighetsrådet ber kommunen om å bevilge kr, 3 336 000- til dette.

 

 

 

 

 

2.      Driftsbudsjett 2019

 

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader, vedtak om omstilling av menighetens drift, samt regnskapstall for 2018.

Økningene som er lagt inn i driftsbudsjettet kommer inn under kategorien «må oppgaver» og anses som nødvendig for å ivareta de forpliktelser menigheten har.  

 

 

Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon

 

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter og på forsikring. Utover det holdes utgiftene på et lavt nivå.

 

Avdeling 1200 Kirker

 

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, strøm, forsikring, snørydding og vedlikehold på orglene.

 

Avdeling 1300 Gravlunder

 

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, transportutgifter, forsikring, strøm, snørydding og sommervedlikehold.  

 

 

 

 

 

 

 

3.      Investeringsplan 2019-2022

Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og gravlunder som menighetsrådet forvalter.

 

Investeringsplan 2019

På kirkebyggene er det i budsjettert med kr 300 000,- til Neiden kirke, kr 100 000 til Sandnes kapell og kr 260 000 til Bugøynes kirke. Dette er rehabilitering av det som gjenstår i tilstandsrapporten.

 

På gravlundene er det budsjettert med 5 000 000,- til rehabilitering og oppgradering av Neiden gravlund. Det er satt av 295 000,- til rehabilitering av gravlunden i Grense Jakobselv.

 

Investeringsplan 2020

På kirkebyggene er det i budsjettert med kr 1 700 000,- dette er til rehabilitering av Kirkenes gravkapell, samt kr 100 000,- til brannverntiltak.

 

På gravlundene er det budsjettert med 550 000,- til rehabilitering av det som gjenstår på Pasvik gravlund. Jarfjord gravlund skal rehabiliteres for kr 415 000,- med blant annet nytt gjerde.

 

Investeringsplan 2021

På kirkebyggene er det budsjettert med kr 1 000 000,- til rehabilitering av Prestestuen i Grensen, samt 50 000,- i brannverntiltak

 

På gravlundene er det i budsjettert med kr 210 000,- til rehabilitering av Kirkenes gravlund. Kr 100 000,- er satt av til å rehabilitere gravlunden rundt hovedkirken i Kirkenes.

 

Investeringsplan 2022

På kirkebyggene er det budsjettert med kr 1 500 000,- til overrislingsanlegg i to kirkebygg, Svanvik og Neiden, samt brannverntiltak.

 

På gravlundene er det ikke budsjettert noen tiltak i 2022.

 

 

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester