Når en gravplass slettes


En grav med gravminne får som hovedregel bli værende på gravplassen så lenge de pårørende ønsker det.

Når ansvarlig for grav/fester velger å slette en grav, betyr det i lovens forstand at man frasier seg ansvaret for graven og at festet opphører. Da overtar gravplasmyndigheten ansvaret for graven. I de fleste tilfeller vil gravgravminnet bli tatt bort og destruert og beplantning fjernet. Eventuelle spor i bakken vil gjevnes ut. Hvis fredningstiden på graven er gått ut kan graven tildeles andre for ny gravlegging.

Når en fester har sagt fra seg ansvaret for en grav, sier vedkommende samtidig fra seg råderetten over graven. Gravplassmyndigheten, som i vårt tilfelle er Sør-Varanger menighet, kan i slike tilfeller velge å la andre overta ansvaret for graven og retten til å eie gravminnet, så fremt ikke tidligere ansvarlig for grav eller fester har benyttet sin rett til selv å fjerne gravminnet. Det anbefales å avklare med øvrig familie før en grav slettes. Det kan være andre familiemedlemmer som ønsker å overta graven.

Fra tid til annen kommer det en søknad om gjenoppretting av en sltttet grav. Det kan være andre i familien eller andre med tilknytning til den/de gravlagte som ønsker å beholde graven. Dersom søknaden innvilges må den som ønsker å gjenopprette graven eventuelt bekoste nytt gravminne og betale festeavgift etter gjeldende regler.

Har du spørsmål ta kontakt med menighetskontoret.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester