Kirkegårder rehabilitering og vedlikehold

16.08.17


Sør-Varanger menighetsråd har over flere år gjennomført rehabilitering av kirkebygg. Dette som en følge av større rehabiliteringsbehov på grunn av etterslep av vedlikehold. Det er gjennomført rehabilitering av Svanvik kirke, Kirkenes kirke, Neiden kirke og det pågår nå rehabilitering av Kong Oscar II kapell. Det har vært store behov for betydelige utbedringer for å bevare og sikre byggene.

Det neste på planen er nå å gå i gang med rehabilitering av kirkegårdene. Også her ser man store etterslep på grunn av manglende vedlikehold over lengre tid, spesielt ser man det på ødelagte gjerder. Noen av kirkegårds gjerdene er utbedret på dugnad i samarbeid med menigheten, men mye gjenstår. På kirkegårdene er det også behov for utvidelser av nye gravfelt, og det er behov for vann, drenering, strøm, lys etc, et omfattende arbeid må gjøres for å sette kirkegårdene i stand.

I 2017 prioriteres Sandnes gravlund, og Bugøynes kirkegård. I de kommende årene planlegges det rehabilitering i Neiden , Grense Jakobselv, Pasvik, Jarfjord, og Kirkenes.

I det daglige gjennomføres alminnelig vedlikehold og forefallende reparasjoner av gjerdene. Større utbedring, utskskifting og oppføring av nye gjerder skjer etter rehabiliteringsplanen. Det er Sør-Varanger kommune som bevilger penger til investeringer og rehabilitering, og prosjektene er i så måte avhengig av bevilgninger.

I noen tilfeller oppstår det behov for større utbedringer som avviker fra investerings eller rehabiliteringsplanene. Det gjøres da vurderinger om hva man kan få utbedret med de økonomiske og personalmessige ressurser som er tilgjengelig.

Gravlunder eller kirkegårder er et sted som betyr mye for mennesker i et lokalsamfunn. Det er Sør-Varanger menighetsråd som forvalter gravlundene i Sør-Varanger kommune. Om du har noe på hjertet som angår kirkegårder og gravlunder, ta kontakt med menighetskontoret på telefon 78 97 75 70 eller epost kirken@svk.no

Les om gravfesteavgift her


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester